Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Δικιές σας !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Στην προσπάθεια της γνώσης πάνω στο χόμπι για το κυνήγι Θησαυρών θα ήθελα και τη δικιά σας συμβολή γράφοντας σχόλια σε αυτή ανάρτηση για επεξηγήσεις σε σημάδια που εσείς ξέρετε!
Είναι κρίμα τόσες όμορφες λυρίστες να είναι στα χώματα!!!
Πρέπει να είναι στις τσέπες του κοσμάκη και του κράτους!!!

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Επεξηγήσεις Τούρκικων σημαδιών Αποκρύψεων (2)


Πηγάδι. Κοιτάξτε τους εσωτερικούς τοίχους


Εκεί έχει πηγάδι! (ερυνήστε το)


Εκεί έχει θησαυρό που δεν έχει διαβαστεί!!!


Υπάρχει τοίχος που έχει κλείσει κάτι!


Δηλώνει σημείο.
Ερευνήστε την περιοχή για άλλα σημάδια
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

Επεξηγήσεις γιαΤούρκικα σημάδια


Χαμηλότερο σημείο εισόδου κρύπτης-Το πλατύσκαλο είναι πολύ σημαντικό. Ίσως είναι βάση
Άδειο δωμάτιο καλυμμένο από πέτρα.
Υπάρχει είσοδος καλυμένη από πέτρα.

Σημάδι χρυσού.Δέν είναι ποτέ μόνο του
Είσοδος μπροστά από σπηλειά.
Πολύ σημαντικό(υπάρχει χρυσός)Είσοδος Κρύπτης
Η είσοδος κλειστή

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

Νόμοι περί ανεύρεσης θησαυρών

Σας παραθέτω τον νόμο σχετικά με ανεύρεση θησαυρών
Πηγή είναι το επίσημο site του υπουργείου πολιτισμού
http://www.yppo.gr/5/51/anas/arch/paran/kn5351.jsp

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων"

(ΦEK 275/A'/24.8.1932)


Άρθρο 46.

O άνευ προηγουμένης αδείας τού Yπουργείου [τής Παιδείας](1) καί ειδοποιήσεως τής αρμοδίας αρχαιολογικής αρχής ενεργών ανασκαφάς εν ιδίω ή αλλοτρίω κτήματι πρός ανεύρεσιν αρχαιοτήτων τιμωρείται διά φυλακίσεως 1 μηνός έως 2 ετών καί χρηματικής ποινής 1000-10.000 δραχμών.


O επί τή πράξει ταύτη καταδικασθείς είς φυλάκισιν πλέον τών δύο μηνών εκπίπτει αυτοδικαίως καί πάντων τών εν άρθρ. 21 Π. Nόμου(2) αναγραφομένων δικαιωμάτων καί πλεονεκτημάτων επι πενταετίαν, εάν μή βραχύτερος χρόνος ορίζεται εν τή αποφάσει, όστις όμως δέν δύναται νά είναι κατώτερος τών έξ μηνών.

Tά ούτω αποκαλυφθέντα δημεύονται διά τής καταδικαστικής αποφάσεως υπέρ τού δημοσίου (άρθρ. 18, Nόμ. 5351).Άρθρο 47.

Άν η άνευ αδείας τού Δημοσίου ανασκαφή γίνεται υπό τινος εν αλλοτρίω κτήματι, ο ιδιοκτήτης τού κτήματος θεωρείται ώς γενόμενος κάτοχος τού αρχαίου καί διατηρεί τά υπό τού παρόντος Nόμου παρεχόμενα δικαιώματα είς τόν ευρίσκοντα τυχαίως εν ιδίω κτήματι αρχαία(3), άν αποδειχθή ότι η ανασκαφή έγινεν εν αγνοία τού ιδιοκτήτου καί ότι δέν ημέλησεν οπωσδήποτε ούτος νά παρεμποδίση καί νά καταγγείλη ταύτην εγκαίρως είς τάς αρχάς (άρθρ. 19, Nόμ. 5351).


Άρθρο 48.

Eίς οιονδήποτε ιδιώτην ή δημόσιον υπάλληλον υποδεικνύοντα τήν εκτέλεσιν υπό τινος παρανόμων ανασκαφών καί συντελούντα είς τήν σύλληψιν καί τιμωρίαν τούτου, άν μέν κατά τήν ανασκαφήν ταύτην ευρέθησαν αρχαία περιερχόμενα είς τήν κατοχήν τού δημοσίου, δίδεται ώς αμοιβή τό 1/4 μέχρι τού 1/2 τής αξίας τών αρχαιοτήτων κατ' απόφασιν τού Yπουργείου [Παιδείας](1) μετά γνώμην τού αρχαιολογικού συμβουλίου αναλόγως πρός τήν σπουδαιότητα τής παρασχεθείσης συνδρομής πρός ανακάλυψιν καί σύλληψιν τών ενόχων.

Eάν τά ευρεθέντα αρχαία παραμένουν είς τήν κατοχήν ιδιώτου, ούτος υποχρεούται είς τήν πληρωμήν τού ημίσεος τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον οριζομένης αμοιβής, τού ετέρου ημίσεος πληρωνομένου υπό τού Δημοσίου, (άρθρ. 20, Nόμ. 5351).